Παροχές & Εγκαταστάσεις

Παροχές

 • Εγγραφές όλο το χρόνο

 • Πολυετής Πείρα

 • Άμεσα αποτελέσματα μέσα σε λίγους μήνες

 • Σύγχρονες μέθοδοι εκμάθησης

 • Σύστημα Orff (παιδιά 5-7 ετών)

 • Ειδικά Τμήματα για ενήλικες

 • Χορήγηση Πτυχίων

 • Σεμινάρια

 • Μουσικά Σύνολα

 • Θεατρική Εκπαίδευση

 • Μουσική Τεχνολογία και Video Editing

 • Συναυλίες

 • Συνεργασία με το Παν/μιο Ν. Υόρκης

Εγκαταστάσεις